Privacyverklaring BWB Flex B.V.

 

BWB Flex B.V., gevestigd aan Gildekamp 14, 5431 SP te Cuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Naam
BWB Flex B.V.
Adres
Gildekamp 14 5431 SP – Cuijk
Telefoonnummer
0031485802803
Faxnummer
0031485802803
Website
www.bwbflexbv.nl
Contactpersoon
NHC Nillesen bereikbaar via nik@bwbflex.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BWB Flex B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of bij ons in dienst bent getreden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID-bewijs (van onze medewerkers)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BWB Flex B.V. verwerkt in voorkomende gevallen ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Pasfoto’s, uitsluitend voor identificatie
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BWB Flex B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • BWB Flex B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • BWB Flex B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Dat doen wij op basis van de volgende grondslag(en):

 • Op basis van een wettelijke verplichting; en/of
 • Ter uitvoering van een overeenkomst met jou of het bedrijf waar je contactpersoon bent; en/of
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang; of
 • Op basis van je toestemming.

 

Wij baseren het verwerken van jouw persoonsgegevens onder meer om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de identificatieplicht of fiscale verplichtingen. Daarnaast baseren wij het verwerken van jouw persoonsgegevens soms op gerechtvaardigd belang. Dat doen wij bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken voor:

 • Het bieden van een efficiënte dienstverlening;
 • Het verbeteren van onze diensten;
 • Het beschermen van onze financiële en professionele belangen;
 • Het beveiligen en beheren van onze eigendommen en systemen.

Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal jou afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De door jou verleende toestemming kun je te allen tijden intrekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan het intrekken van jouw toestemming is wel rechtmatig.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BWB Flex B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BWB Flex B.V.) tussen zit.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BWB Flex B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Inschrijvingen worden standaard 1 jaar bewaard, waarna er opnieuw overleg met jou als betrokkene plaatsvindt over de verlenging daarvan.
 • Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen worden tot 5 jaar na einde dienstverband bewaard.
 • Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.
 • NAW gegevens van medewerkers worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.
 • Onze financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BWB Flex B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en/of op basis van een gerechtvaardigd belang. Daarbij kan je onder meer denken aan de verstrekking van gegevens aan de accountant en aan onze opdrachtgevers/inleners waaraan we personeel ter beschikking stellen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BWB Flex B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BWB Flex B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BWB Flex B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BWB Flex B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bwbflexbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BWB Flex B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BWB Flex B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bwbflexbv.nl

 

Versie 1.2